Reklamační řád

1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně infomovat jak přepravce, tak prodávajícího nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem aroweb.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: odbyt@profipress.cz,. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, e-mail /jeli k dispozici/, číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla.

4. Do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit /sídlo prodávajícího, odběrné místo apod/.

5. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit fakturu, zjednodušený pokladní doklad apod.

6. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.