Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě obchod.profipress.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

2. Provozovatelem internetového obchodu je Profi Press s.r.o. se sídlem Jana Masaryka 2559/56b, Praha 2.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu profipress.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Za poslání zásilky účtuje provozovatel poštovné a balné na každou objednávku ve výši 150 Kč včetně DPH dobírkou a 100 Kč při platbě kartou.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu profipress.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

III. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR a reklamačním řádem internetové prodejny profipress.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

  • a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • d. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • e. na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • f. spočívající ve hře nebo loterii

 

V. Odstoupení od kupní ceny ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo uvedl při objednávce chybné, případně neúplné kontaktní údaje.

2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • a. zboží se přestalo vyrábět nebo prodávat, případně se vyskytl problém na straně výrobce,
  • b. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován pro dohodnutí dalšího postupu. Již zaplacená část nebo celá kupní cena bude kupujícímu nejpozději do 3 dnů poslána zpět na účet nebo adresu.

 

VI. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tyto data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi.

Veškerá uložená osobní data kupujícího budou na telefonické nebo emailové vyžádání smazány z databáze.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu profipress.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl

 

Reklamační řád

1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně infomovat jak přepravce, tak prodávajícího nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem aroweb.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: odbyt@profipress.cz,. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, e-mail /jeli k dispozici/, číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla.

4. Do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit /sídlo prodávajícího, odběrné místo apod/.

5. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit fakturu, zjednodušený pokladní doklad apod.

6. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Doprava a platba

Způsoby dopravy: 

Objednávky jsou vyřizovány do pěti dnů od obdržení objednávky.

 

Česká pošta

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím České pošty. Cena poštovného a balného je 150,- Kč dobírkou a 100,- Kč při platbě kartou. U objednávek nad 2000,- Kč je poštovné a balné zdarma! 

Slovenská pošta

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím Slovenské pošty. Cena poštovného a balného je 6,- Eur dobírkou a 4,- Eur při platbě kartou.

 

Zásilkovna

Zboží je zákazníkovi doručeno na vybranou pobočku Zásilkovny. Cena této služby je 89,- Kč a při platbě dobírkou je připočteno 50,- Kč. U objednávek nad 2000,- Kč je poštovné a balné zdarma!

 

Osobní odběr

Zboží bude připraveno k vyzvednutí po předchozí dohodě na adrese vydavatelství: Česká republika - Profi Press s.r.o., Jana Masaryka 2559/56b, Praha2, Slovenská republika - Profi Press SK s.r.o., Dlhá 25, Nitra, 949 01

Osobní vyzvednutí je zpoplatněno částkou 39,- Kč/ 2 Eur.
Platba v hotovosti, nebo kartou. Pouze po předchozí dohodě a zaslání informace o možném vyzvednutí!

 

Způsoby úhrady:

Dobírkou - Zboží zaplatíte hotově při převzetí od přepravce, nebo vyzvednutí. Ke každé objednávce je účtováno poštovné a balné ve výši 150,- Kč, nebo 139,- Kč včetně DPH. Zboží je zasíláno pouze po území České a Slovenské republiky!

Online kartou - Zboží zaplaceno ihned pomocí Vaší platební karty. Zboží pak zasíláno doporučenou zásilkou České pošty, nebo Zásilkovnou a je účtován poplatek za dopravu ve výši 100,-/ 89,- Kč včetně DPH. Zboží je zasíláno pouze na území České republiky, do jiných států neposíláme !!!

 

 

GDPR

 

Poučení o ochraně osobních údajů – Profi Press s.r.o., IČO 27098508
Ochrana osobních údajů ve společnosti Profi Press s.r.o. je realizována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Totožnost správce: Profi Press s.r.o., IČO 27098508, se sídlem Jana Masaryka 2559/56b
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: email: marie.andrsova@profipress.cz, tel 607526645
Zdroj osobních údajů:
Zpracovávané osobní údaje byly správci poskytnuty účastníkem v souvislosti s uzavřením smlouvy o předplatném, využitím služeb e-shopu, uveřejněním inzerce či poskytnutím jakékoli další služby. Správce dále zpracovává údaje dostupné z veřejně přístupných zdrojů (viz např. obchodní, živnostenský nebo insolvenční rejstřík) či získané na základně zvláštního právního předpisu od třetích stran.
Účely zpracování:
Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, bez kterého bychom nebyli schopni realizovat požadované služby či prodej výrobků a zboží. Některé údaje zpracováváme, protože jsme podle právních předpisů povinni k jejich zjišťování a shromažďování.
Nabízení obchodu a služeb správcem – zpracování na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Jako správce máme oprávněný zájem na tom, abychom Vám mohli nabízet naše produkty a služby. Právní předpisy nám dovolují Vaše osobní údaje s tímto záměrem zpracovat a oslovovat Vás bez nutnosti k tomu udělovat zvláštní souhlas. Jedná se zejména o osobní údaje povinně uváděné na daňových dokladech.
Doba uložení osobních údajů:
Správce ukládá osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a poté po dobu určenou platnými daňovými zákony, zejména Zákonem do daních z příjmů a Zákonem o dani z přidané hodnoty (skartační lhůty).
Použité postupy, význam a shromažďování dat za účelem nabízení obchodu a služeb : Data shromažďujeme v souladu s platnými nařízeními za účelem následného nabízení obchodu a služeb správcem. Takováto nabídka produktů může být vykonávána formou komerční komunikace a to včetně zasílání korespondence formou obyčejné pošty, elektronické pošty nebo jiným obdobným způsobem. K tomuto způsobu máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
Společnost Profi Press s.r.o. jako správce osobních údajů neposkytne tyto údaje třetím osobám.
Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.
Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?
• Právo vznést námitku
Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely nabízení výrobků, zboží a služeb.
Pokud vznesete námitku, nebudou již osobní údaje pro tento účel zpracovány.
• Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovány. Pokud jsou Vaše
osobní údaje zpracovány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:
- účelech zpracování;
- kategoriích dotčených osobních údajů;
- příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
- době, po kterou budou osobní údaje uloženy
- právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
- právo podat stížnost u dozorového úřadu;
- právo získání veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
Správce Vám na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
• Právo na opravu
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
• Právo na výmaz
Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto
důvodů:
1.osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
2.osobní údaje byly zpracovány protiprávně
Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro:
1. splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce
vztahuje
2.pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Jak můžete svá práva uplatnit?
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: Profi Press s.r.o., IČO 27098508, se sídlem Jana Masaryka 2559/56b
Právo podat stížnost
Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce Profi Press s.r.o., IČO 27098508, se sídlem Jana Masaryka 2559/56b, e-mailem na adresu marie.andrsova@profipress.cz, telefonicky na tel. 277001651,607526645, osobně na sídle správce.
Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.
Na postup správce lze také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.